Struktura vlasništva i upravljanja

Vlasnik

Republika Hrvatska 100%

Skupština 

Vlada Republike Hrvatske, koju zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

Nadzorni odbor

Branimir Jerneić
predsjednik Nadzornog odbora

Nino Vela
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Darko Kasap
član Nadzornog odbora

Ladislav Turčinović
član Nadzornog odbora

Tihomir Dugi
član Nadzornog odbora

Kontakt: nadzorni.odbor@hac.hr

Revizorski odbor

Nataša Mutinić
predsjednica Revizorskog odbora

Ladislav Turčinović
zamjenik predsjednice Revizorskog odbora

Darko Kasap
član Nadzornog odbora

Kontatkt: revizorski.odbor@hac.hr

Uprava

Josip Draženović, dipl.ing.građ.
direktor

Ured uprave

Karlo Rukavina
predstojnik Ureda Uprave

Direktori sektora

Branka Bobanović, dipl.iur
v.d. direktorice Sektora za pravne i opće poslove

Miodrag Furdin, dipl.ing.građ.
direktor Sektora za projektiranje

Boren Galar, dip.ing.građ.
v.d. direktora Sektora za građenje

Mladen Bušić, dipl.oec.
v.d. direktora Sektora za ekonomske i financijske poslove